CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 19 de fevereiro de 2022

ความสุขมีแก่ผู้ที่วางใจในพระเจ้า! ที่แสวงหาความรักเหมือนพระเยซูรักเรา

 ความสุขมีแก่ผู้ที่วางใจในพระเจ้า! ที่แสวงหาความรักเหมือนพระเยซูรักเรา

ฉันไม่มีทองหรือเงิน ฉันนำพระเยซูคริสต์ผู้ทรงทำให้ฉันรักคุณมาด้วย ฉันต้องการแบ่งปันความรักนี้กับคุณ

ความสุขมีแก่ผู้ที่วางใจในพระเจ้า!

1. ผู้ที่ไม่เดินเป็นสุข / ตามคำแนะนำของคนชั่ว / ผู้ไม่เข้าไปในทางของคนชั่ว / และจะไม่นั่งข้างคนเยาะเย้ย; / แต่เขาปีติยินดีในกฎหมายของพระเจ้า / และเขาตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่หยุด - ร.

2. ดูเถิด เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมลำธาร / มันออกผลตามฤดูกาล † และใบของมันจะไม่เหี่ยวเฉา ดูเถิด ทุกสิ่งที่เขาทำจะจำเริญขึ้น - ร.

3. แต่คนชั่วมากเป็นอย่างอื่น † กลับเป็นเหมือนฟางแห้ง / ปลิวไสวไปตามลม / เพราะพระเจ้าทรงเฝ้าดูทางของผู้เลือกสรร / แต่ทางของคนชั่วนำไปสู่ความตาย

จงเปรมปรีดิ์ กระโดดด้วยความยินดี / เพราะท่านมีรางวัลใหญ่ในสวรรค์ / ชื่นชมยินดีกระโดดด้วยความยินดี / อาเมน!

ครั้งนั้น 17 พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับเหล่าสาวกและหยุดอยู่ที่ที่ราบ มีสาวกของพระองค์หลายคนและผู้คนมากมายจากทั่วแคว้นยูเดียและจากกรุงเยรูซาเล็ม จากชายฝั่งเมืองไทระและเมืองไซดอน 20และเงยหน้าดูเหล่าสาวกกล่าวว่า “ท่านผู้ยากไร้เป็นสุข เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน! 21 ความสุขมีแก่ท่านที่หิวอยู่ในขณะนี้ เพราะท่านจะอิ่ม! ความสุขมีแก่คุณที่ร้องไห้ตอนนี้ เพราะคุณจะหัวเราะ! 22ความสุขมีแก่ท่านเมื่อมีคนเกลียดชังท่าน ขับไล่ท่าน ดูหมิ่นและสาปแช่งชื่อของท่านเพราะบุตรมนุษย์! 23 จงชื่นชมยินดีในวันนั้นและจงยินดี เพราะบำเหน็จของท่านจะมีมากในสวรรค์ เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาปฏิบัติต่อผู้เผยพระวจนะ 24แต่วิบัติแก่เจ้าผู้มั่งมี เพราะเจ้าได้รับการปลอบโยนแล้ว! 25วิบัติแก่เจ้าที่อิ่มแล้ว เพราะเจ้าจะหิว! วิบัติแก่เจ้าที่หัวเราะตอนนี้ เพราะเจ้าจะต้องโศกเศร้าและน้ำตาคลอเบ้า! 26วิบัติแก่เจ้าเมื่อทุกคนสรรเสริญเจ้า! นี่คือวิธีที่บรรพบุรุษของพวกเขาปฏิบัติต่อผู้เผยพระวจนะเท็จ” คิดถึงพระเจ้าผู้ทรงรักคุณ

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.