CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

ทั้งหมดนี้อยู่ในนามของความรัก

 ทั้งหมดนี้อยู่ในนามของความรัก คำอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือพระบิดาของเรา เพราะพระเยซูคริสต์ทรงสอนเราพระบุตรของพระเจ้าพระบิดาของเรา ในพระบิดาของเรามีคำร้องเจ็ดคำและเป็นการสวดอ้อนวอนขั้นพื้นฐานและสมบูรณ์แบบที่สุด เมื่ออธิษฐานถึงพระบิดาของเราจงตระหนักถึงสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณขอเพื่อให้คำอธิษฐานของคุณเป็นจริงมากขึ้น 1 - ในคำร้องแรก: ขอแสดงความนับถือเป็นชื่อของคุณเราขอให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักรักให้เกียรติและรับใช้โดยมนุษย์ทุกคนและโดยเฉพาะเรา 2 - ในคำร้องที่สอง: โดยอาณาจักรของพระเจ้าเราหมายถึงอาณาจักรฝ่ายวิญญาณสามเท่ากล่าวคืออาณาจักรของพระเจ้าในตัวเราหรืออาณาจักรแห่งพระคุณ อาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนั่นคือคริสตจักรศักดิ์สิทธิ์ และอาณาจักรของพระเจ้าในสวรรค์หรือสวรรค์ 3 - ในคำร้องที่สาม: ความประสงค์ของคุณจะสำเร็จบนโลกเหมือนในสวรรค์เราขอพระคุณที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่งเชื่อฟังพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ทันทีที่ทูตสวรรค์และวิสุทธิชนเชื่อฟังพระองค์ในสวรรค์ นอกจากนี้เรายังขอพระคุณในการตอบสนองต่อแรงบันดาลใจจากสวรรค์และเพื่อดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อพระองค์ส่งความทุกข์ยากมาให้เรา 4 - ในคำร้องที่สี่: ให้ขนมปังประจำวันกับเราวันนี้เราขอพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราต้องการในแต่ละวันสำหรับจิตวิญญาณ (เราขอพระเจ้าสำหรับการดำรงชีวิตทางวิญญาณนั่นคือเราขอ ต่อพระเจ้าเพื่อประทานพระคุณของเขาซึ่งเราต้องการตลอดเวลา) และสำหรับร่างกาย (เราขอสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตทางโลก) 5 - ในคำร้องที่ห้า: ยกหนี้ให้เราเช่นเดียวกับที่เราให้อภัยลูกหนี้ของเราเราขอให้พระเจ้ายกโทษบาปของเราในขณะที่เราให้อภัยคนที่ทำให้เราขุ่นเคือง 6 - ในคำร้องที่หก: และอย่าปล่อยให้เราตกอยู่ในการล่อลวงเราขอให้พระเจ้าปลดปล่อยเราจากการล่อลวงไม่ว่าจะโดยไม่ยอมให้เราถูกเลื่อยหรือขอบคุณที่เราไม่ถูกเอาชนะ 7 - ในคำร้องที่เจ็ด: แต่ช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายเราขอให้พระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายในอดีตปัจจุบันอนาคตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความชั่วร้ายสูงสุดซึ่งเป็นบาปจากการแช่งชั่วนิรันดร์ซึ่งเป็นการลงโทษของมัน สาธุหมายถึง: ไม่ว่าจะเป็นเช่นนั้นปรารถนา ดังนั้นฉันจึงขอพระเจ้าและฉันก็หวังเช่นนั้น พบใน Devout Souls

Nenhuma visualizaçãohá 21 horas

Salmo Responsorial: 94(95)

Nenhuma visualizaçãohá 21 horas

Salmo Responsorial: Lc 1

Nenhuma visualizaçãohá 21 horas

Salmo Responsorial: 36(37)

Nenhuma visualizaçãohá 21 horas

Salmo Responsorial: 23(24)

Nenhuma visualizaçãohá 22 horas

Salmo Responsorial: 109(110)

Nenhuma visualizaçãohá 23 horas

CONVERSÃO DE PAULO

Nenhuma visualizaçãohá 23 horas

Salmo Responsorial: 95(96)

Nenhuma visualizaçãohá 23 horas

Primeiro Mistério Gozoso

Nenhuma visualizaçãohá 6 dias

Evangelho: Marcos 16,15-18

Nenhuma visualizaçãohá 6 dias

Salmo Responsorial: 116(117)

Nenhuma visualizaçãohá 6 dias

Salmo Responsorial: 46(47)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.