CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 22 de novembro de 2020

พระเยซูคริสต์เป็นหนทางแห่งความรอดเท่านั้น

 

CLIQUE PARA O CANAL

CONVERSÃO - Evangelho: João 6,37-40

พระเยซูคริสต์เป็นหนทางแห่งความรอดเท่านั้น
การประกาศข่าวประเสริฐคือการพาพระคริสต์ไปหาคนที่เรารักใช่เราต้องรักทุกคนเปิดตารับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสยอมรับว่าเราเป็นของพระบิดาและเชื่อฟังนั่นคือการทำให้กฎแห่งความรักบรรลุผล เราดำเนินชีวิตอย่างไรและสิ่งที่เราทำยังสอนพระกิตติคุณด้วยดังนั้นเราจึงพยายามทำให้ถูกต้อง
โลกทำทุกอย่างเพื่อให้เราออกจากทางของพระกิตติคุณพวกเขาสร้างศาสนา แต่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นทางนั้นความจริงและชีวิต
พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นผลแรกของผู้ที่ตาย!
21 ถ้าความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์การฟื้นคืนชีพของคนตายมาโดยมนุษย์
22 เช่นเดียวกับในอาดัมทุกคนตายดังนั้นในพระคริสต์ทุกคนจะฟื้น
23 แต่ละคนตามลำดับ: ผลแรกคือพระคริสต์ จากนั้นผู้ที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จมา
24 หลังจากนั้นจุดจบจะมาถึงเมื่อพระองค์มอบราชอาณาจักรเหนือพระเจ้าให้กับพระบิดาหลังจากได้ทำลายอาณาเขตอำนาจทั้งหมดและการครอบงำทั้งหมด
25 เพราะจำเป็นที่พระองค์จะต้องครอบครองจนกว่าพระองค์จะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้เท้าของเขา
26 ศัตรูคนสุดท้ายที่จะเอาชนะได้คือความตายเพราะพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งไว้ใต้เท้าของเขา
28 และเมื่อทุกสิ่งอยู่ภายใต้พระองค์พระบุตรเองก็จะกราบไหว้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับทุกสิ่งเพื่อพระองค์จะทรงสถิตอยู่ในทุกสิ่งคำพูดของเปาโลซึ่งบอกถึงสิ่งที่เราต้องการให้ตื่นขึ้นในใจ ใครก็ตามที่ปรารถนาดีกับเขาเพื่อแลกกับการที่วันหนึ่งได้อยู่กับคุณด้วยความสุขในบ้านของพระบิดา

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.